Всё для

Студента

Статус Про Диплом


Соціально-правовий захист дітей-біженців

... захисту біженців тощо. Новий Закон дозволив приєднатися до конвенції про статус біженців 1951 р. і протоколу, що стосується біженців, 1967 р. Держава вжива...

...іти, окрім початкової, і зокрема щодо можливості навчатися, визнання іноземних атестатів, дипломів та ступенів, звільнення від плати за право навчання та збор...

..., основоположного інструменту у сфері захисту біженців, яким є Конвенція ООН 1951 року про статус біженців. У ньому визначено юридичні терміни, чітко виписано процедуру розгляду...

Подробнее

Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї

...- це певна система ціннісно-смислових уявлень про себе як про чоловіка чи жінку[17,с.8-13,18]. ...

... в підпорядкованому положенні, інакше вони б не мали цей більш низький статус. Головна сфера діяльності жінки в сім'ї - домашня праця.[1]. Покладання тягаря...

... перевірка відповідності уявленням кожного з партнерів про себе, один про одного і їхні стосунки). При цьому надмірно ...

...Подружні комунікації порушує також неадекватне уявлення як про себе, так і про партнера, що зумовлюється, зокрема, функціональними ...

Подробнее

Роль профспілок на ринку праці

...ібно сформувати таке середовище, у якому позиції кожної людини, ЇЇ суспільний статус визначалися б передусім рівнем освіченості, набутими знаннями і вмінням застосовувати...

...і міграції. Зокрема, співпраця з країнами призначення щодо врегулювання правового статусу, соціального захисту працівників-мігрантів з України; вивчення можливостей...

... для загальної роботи[17]. Третина українських мігрантів, які мають диплом про вищу освіту, працюють за кордоном на некваліфікованих роботах...

Подробнее

Обмеження виборчих прав громадян

...ї комісії. - 2007. - № 3(9). - С. 65-68. Бориславський Л.В. Законодавство про вибори до органів місцевого самоврядування в Україні та проблеми його вдосконалення...

... 1998 року Центральною виборчою комісією. Київ. 1999. - 441с. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России : учеб. пособие //Воеводин Л. Д. ; [отв. ред. Н. А. ...

...ія юридичних процедур як актуальна проблема сучасного розвитку законодавства України про вибори і референдуми / М. І. Ставнійчук // Держава і право. - К. : Ін-т держави і...

Подробнее

Магдебурзьке право

... вдячних жителів. В указі від 7 листопада 1802 р. імператор заявив: "Я здивований, що про пропозицію сем від вас повідомлений я не був". Генерал-губернатор поплатився...

...звільнялися від влади місцевих правитслів-землевласників і набували нового правового статусуя. Вони отримували самоврядність, судову незалежність і податковий імуні...

... Магдербурське право в Україні // Народна армія. –1998. – 5 червня. 14) Кісемечник В. Про надання ураїнським містам у XІV – XVIIст. Магдербурського права // Право України...

Подробнее

Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

... тобто фактично обвинувачений і підсудний є одна і та ж особа за процесуальним статусом. Статус неповнолітньої особи, що вчинила кримінальне правопорушення, визначається...

...особа, що вчинила кримінальне правопорушення, набуває статусу підозрюваного з моменту повідомлення про підозру або затримання за підозрою вчинення кримінального...

... законі чітко не визначено процесуального становища вказаної особи, а саме її процесуальний статус, тобто в якості кого його слід допитувати в кримінальному провадженні за...

Подробнее

Журналістська діяльність Бориса Грінченка

... оформлення нової експозиції літературного музею, який, віриться, матиме статус Державного літературно-меморіального музею Бориса Грінченка. Продовжується...

... становища різних прошарків населення. Активну роль у процесі переосмислення колоніального статусу України в складі великої метрополії - Росії, у вибудовуванні альтернативних...

... видання. Тим самим редактор стверджував певний елітарний статус газети, а також висловлював інтенцію про активну інтеграцію в європейський інформаційний простір, відкритий...

Подробнее

Контраверза наукового і філософського розуміння часу

...один одному, при цьому тільки перше наділяється статусом істинно-сущого. За Парменідом для буття є не...

...книга Фізики, в главі 10-й якої він ставить питання про онтологічний статус часу: Чи належить (час) до числа існуючих або не...

...об'єктні відносини. З подібною інтерпретацією змісту і статусу поняття час, ймовірно, можна було б погодитися, якби всі...

... того ж привноситься певна геометризація часовості, тобто надання плину часу статусу певної координати, що існує паралельно зі трьома координатами простору....

Подробнее

Дослідження господарсько-процесуального права як самостійної галузі права

...Таким чином, якщо відповідні суди не набули статусу третейських судів, вирішення спорів цими органам не...

...організаційно-правові (Закон України "Про судоустрій та статус суддів") та процесуально-правові (Господарський процесуальний кодекс...

... передбачено, що господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов'язати боржника подати аудиторський ...

... Верховної Ради. - 2001. - № 36. - Ст. 188. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Режим доступу: http...

Подробнее

Соціальне сирітство в Україні: стан та перспективи подолання

... тисячоліть була і є запорукою задоволення людини власним життям. Про значення сімї писали видатні люди - науковці й практики. Зокрема...

...ізму настільки великий, що можна говорити про нього як про суспільну патологію. Поширюються такі явища як...

...на вулиці або в неблагополучній сімї; документально підтверджений юридичний статус дитини; сформованість за час перебування у притулку елементарних навичок...

...кодексом України, Законами України Про охорону дитинства, Про забезпечення організаційно-правових умов соц...

Подробнее

Пенсійне забезпечення і розвиток економіки

... Росії пенсійне забезпечення було започатковане з ухваленням в 1901р. Тимчасових правил про пенсії робітникам казенних гірничих заводів і рудників, які втратили працездатн...

...йної системи. Прийняття ряду законів, таких як „Про підприємства в Україні”, „Про підприємництво”, „Про акціонерні товариства” та інших стало законодавчою...

... неоднаковими. Вони залежать від умов, характеру та тривалості роботи, а також від правового статусу громадянина. Одним надаються пільги щодо зменшення пенсійного віку, другим...

Подробнее

Самооценка спортсменов и ее коррекция средствами самопознания

... содержанием своей деятельности и дея­тельностью в целом, своим профессиональным статусом, подготовленностью и уровнем собственного профессионализма. Эти данные дополняются резуль­татами...

... логические связи. Сказанное позволяет заключить, что самооценка познавательных про­цессов у спортсменов образует своеобразный симптомокомплекс, включаю­щий в...

...с адекватной и завышенной самооценкой по уровню успеваемости, удовлетворенности про­цессом учебы, степенью самосовершенствования с ее помощью, исполнения ...

Подробнее

Возраст ребёнка и тип воспитания отца

... не только самодеятельность, но и свобода по отношению к возможному про­странству деятельности» (В. П. Зинченко). Экзистенциально-гуманистический подход к воспитанию...

... и профес­сиональном отношении». Культивирование такой установки позволяет родителям про­длевать у дочери ощущение собственной незрелости и нереализованности. Дочь...

...— гиперсоциализирующий (чрезмерная озабо­ченность и тревожность родителей будущим ребенка, его статусом, успехами и неудача­ми); — эгоцентрический (наблюдается в семьях с ...

Подробнее

Організація діяльності юридичної служби в процесі здійснення кадрової роботи митних органів

...виконавчої влади»; -        від 8 лютого 1997 року № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних...

... року № 1272/99 є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підзвітним і підконтрольним Президенту України. 4.       Міністерства, і...

...«Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про ...

Подробнее

Українська держава та право періоду Центральної Ради

...наукових товариств. 4 березня УЦР телеграмою повідомила Е.Львова і О.Керенського про своє утворення. Офіційне діловодство УЦР розпочалось 9 березня, коли ...

...норми Універсалів УЦР і декларацій Генерального Секретаріату. Правовий статус комісарів УЦР фактично визначався положенням, прийнятим ще Тимчасовим урядом...

...доповнення і реалізацію виборчого закону), Про виборчі списки, Про кандидатські списки, Про подавання і підрахунок виборчих карток, Про встановлення результату виборів (за пропорці...

Подробнее

Ідеї Юнга та сучасна психологія

...-1961), швейцарський психолог і філософ, засновник «аналітичної психології». Розвив вчення про колективне несвідоме, в образах якого (т.зв. архетипах) бачив джерело загальнолюдсько...

... соціально-психологічні характеристики: психологічні риси, вік, соціальний статус. В інших ситуаціях завжди існує деякий відсоток помилок. І чим менш...

..., ініціатива, самостійність і ін. Знання — це цілісна система наукових понять про закони розвитку природи, суспільства і мислення, накопичених людством у процесі активно...

Подробнее

Пізнання миру: від міфу до експерименту

... як проблема в одному способі освоєння миру, в іншому може одержати статус псевдо проблеми. Наприклад, у середні століття Боеций займався проблемою: яким...

...і, говорячи мовою методології науки, заперечували в науки особливий епістемологічний статус. Тобто вони вважали, що наука - це міф сучасності. Послідовниками дано...

... Шардена в іншу систему знання. Це знання про зміст универсума, про досконалість, про абсолют, про прогрес, про ідеал, про добро, про єдність миру. У книзі "Феномен...

Подробнее

Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

... у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в як...

...страхувальником. Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсяз...

...доходів від діяльності страхових компаній Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» [1] – оподаткування страхової діяльності обумовлене ...

Подробнее

Екзаменаційний стрес як фактор впливу на емоційний стан студента

...є результати в діапазоні 5,0 - 5, 5. Показники менші за 4 свідчать про несприятливий стан випробовуваного, а більше 4 про сприятливий стан. Аналізуючи результати даного дослідження...

...є результати в діапазоні 5,0 - 5, 5. Показники менші за 4 свідчать про несприятливий стан випробовуваного, а більше 4 про сприятливий стан. Аналізуючи результати даного дослідження...

... від таких параметрів, як особистісні особливості, соціальний статус, соціально-рольова поведінка студента тощо. Як правило, студенти...

Подробнее

Проблеми словотвору у порівняльному аспекті (англійська і українська мови)

... мають - молодий, наречений, поранений, тощо мають усі граматичні форми і їхній статус визначає функція у реченні. Не приходячи до свідомості, поранений депутат...

...само в українській мові можна зустріти грантоїд (від людоїд, цінофренія (про шалене зростання цін на бензин, від шизофренія) тощо. Астронавтів убили "енлонавти". Незважаючи...

... включати одну або кілька неповних (скорочених) морфем, їх називають складноскороченими, і мова про них ітиме в розділі "скорочення" [23, 16-17]. 2.3 Скорочення у порі...

Подробнее

Законы и объяснения в социологии

...часто вос-принималось как сугубо техническое и сводилось к специальным про-блемам получения репрезентативной выборки и измерения статистической значимости полученных результатов...

..., фор-мализуемое в утверждениях поведенческой психологии, снабжает все про-чие социальные науки необходимыми объяснительными пропозициями. Мне эта позиция...

... совершенно неудовлетворительной, так как она основана на преувеличении научного статуса и диапазона применения психологических обобщений. Макс Вебер был, конечно...

Подробнее